Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU EKO DOMKI MAMASTRA SZAFLARY§1 PRZEDMIOT REGULAMINU


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku za pobyt w domku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.

2. Jeśli w Regulaminie mowa jest o „Obiekcie” oznacza to Eko domki MaMastra Szaflary prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna z siedzibą w Szaflarach 34-424, osiedle Nowe 9B, NIP:7352870962.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Eko domki MaMastra Szaflary.

4. Regulamin jest dostępny w każdym domku oraz u obsługi obiektu.


§2 DOBA HOTELOWA


1. Domek wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.


4. Za przedłużenie doby hotelowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.


§3 REZERWACJA I MELDUNEK


1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w domkach od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających na terenie obiektu.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

8. Liczba osób wypoczywająca w domku nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej zadatku.

 

§4 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI


1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym domku Gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.

3. Gość obiektu powinien zawiadomić obsługę niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu.

5. Każdorazowo Gość opuszczający domek, powinien wyjąć kartę hotelową, a także zamknąć krany instalacji wodociągowej.

6. Za zgubienie bądź zniszczenie karty – klucza hotelowego pobierana jest opłata 100 zł.

7. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na teren Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

8. Ponad postanowienia poprzedzające Gość pozostaje zobowiązany do:

a) Utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych domkach, a także w otoczeniu obiektu.

b) Dbałości o sprzęt i powierzone mienie.

c) Bezzwłocznego zawiadamiania pracowników administracji obiektu o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych w pomieszczeniach.

d) Użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci.

e) Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. pożarowego.§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ obiektu


1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza jego terenem.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się Gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.

3. Celem zabezpieczenia interesów majątkowych Gości, obiekt przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową i artystyczną. W innym przypadku Gość zostanie narażony na nierekompensowane straty zdziałane przez osoby, za które obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

 

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze, kosmetyki oraz bielizna nie będą przechowywane.

§7 CISZA NOCNA


1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

2. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania hucznych imprez w tym wieczorów panieńskich i kawalerskich. Złamanie tego zakazu może skutkować koniecznością opuszczenia z obiektu.

 

§8 REKLAMACJE


1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE


1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Regulamin pobytu Gości wraz ze zwierzętami stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu.

2. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500 zł.

3. W domkach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna z siedzibą w Szaflarach przy os. Nowe 9B dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

8. Obiekt nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.

 

Eko domki mamastra szaflary


ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU OBIEKTU EKO DOMKI MAMASTRA SZAFLARY

Kompleks domków góralskich MaMastra przyjmuje Gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi. Przyjęcie pod nasz dach czworonoga powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji.

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w domku wydaje Właściciel Obiektu.

2. Koszt pobytu zwierzęcia w domku wynosi 100 zł/ pobyt.

3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie obiektu.

4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Właściciel Obiektu będzie brał pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne: Pitbull, Rottweiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.

5. Zwierzęta powinny być trzymane w domku. Psy muszą być wprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

6. Właściciele psów muszą posiadać posłanie.

7. Jeżeli pościel w domku, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Właściciela Obiektu.

8. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby.

9. Żadne że zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w domku zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, obsługa obiektu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do domku gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, obiekt zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu.

11. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Właściciela Obiektu, a ich kosztami będą obciążani właściciele.


Regulations OF EKO DOMKI MAMASTRA SZAFLARY FACILITY


§1 subject of regulations


1. The Regulations determine rules of supplying services, responsibility and stay on facility grounds. It is integral part of the agreement, concluded upon signing registration card and upon reservation or paying in advance for stay. By doing any of these things, guest confirms that he read and accepts the Regulations.

2. “Facility” in the regulations means Eko domki MaMastra Szaflary run by Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna residing in Szaflary 34-424, osiedle Nowe 9B, NIP:7352870962.

3. The regulations apply to guests staying in Eko domki MaMastra Szaflary facility grounds.

4. The regulations are available in every lodge and can also be provided by facility staff members.


§2 hotel day


1. The lodge is rented for hotel days.

2. Hotel day lasts from 16:00 to 12:00 the next day.

3. Request to prolong hotel day should be reported as soon as possible. Facility allows for prolonging stay as much as possible.


4. Additional payment might be charged for prolonging hotel day.


§3 reservation and check-in


1. The ID card and signing of the registration card is required upon reservation.

2. Guests cannot pass their lodge to the third party even if the time, for which they paid, didn’t expire.

3. Unregistered guests can visit lodges from 7:00 to 22:00.

4. The facility can refuse to accept a guest that clearly broke the rules during previous stay. Especially in cases of inflicting damage on facility’s property, guests’ property, guests themselves, employees or other people staying on facility grounds.

5. Upon check in, the facility can require authorization hold or upfront payment in the amount required for entire stay.

6. The reservation is guaranteed if the upfront payment of 30% of price is made not later than 4 days after making reservation. Lack of payment results in revoking the reservation.

7. In the case of a resignation from stay during the hotel day, the facility won’t return payment for the given day.

8. The number of guests in lodge cannot excess the amount given upon registration, unless the owner allows for that. In every other case facility may demand additional payment or terminate the contract without refunding the deposit.

§4 Responsibility of guests


1. Children younger than 12 must be supervised by their legal guardians at all times on facility ground. Legal guardians take all the material liability for all the damages done by children.


2. In case of causing any damage by damaging or destroying furniture or technical equipment in rented lodge, guest takes consequences in form of material liability. Guest is obliged to pay the damages, which will cover incurred losses of facility. Obligation must be settled before or on the departure day.

3. Guests should immediately report every damage to the staff.

4. In case violation of agreement, the facility may reject to provide services for the person violating the agreement. Such person is obliged to settle all payments for all past services and all the damage done and to leave the facility grounds.

5. Guest has to take the hotel card out and turn off the taps upon leaving the lodge every time.

6. For losing or destroying hotel keycard a 100 PLN fee will be charged.

7. In case of delay in payment or regulating dues for rendered services, the facility has a legal right to take items brought by guest into facility grounds as collateral.

8. Atop of previous point Guest is obliged to:

a) Maintain tidiness and organization in rented ledge and in its surroundings.

b) Care about equipment and property.

c) Immediately report any malfunction or damage in the ledge to the staff.

d) Use sanitary facilities according to their intended use. No trash should be thrown into toilet bowl.

e) All users present on the facility grounds are obliged to comply with fire safety rules.

9. It’s prohibited to fill the containers meant for municipal waste with medical or veterinary waste as well as hazardous waste contained in Waste Act of 14th December 2012. (Dz. U. Of 2013 art. 21).

 §5 Responsibility of Facility

1. The facility doesn’t take any responsibility for lost or damaged cars or any other Guests’ vehicles or items/pets left in them, no matter if the vehicle was parked on or outside facility grounds.

2. The facility doesn’t take any responsibility for damages that occurred due to Guests’ breach of agreement and rules that are in force on facility grounds.

3. In order to secure property of guests, the facility can deposit money, securities and other valuable items, particularly any valuable that have scientific or artistic value. In other case Guest is at risk of uncompensated loss done by third party for which the facility doesn’t take responsibility.

§6 recover of left objects


1. Personal use items, left behind in the lodge by leaving Guest will be send to the address given by Guest at his own expense.

2. In case of not receiving disposition of returning left objects, the facility will deposit those objects for three months at the owners’ expense, after that time the ownership will be transferred to the facility. Groceries won’t be deposited.

§7 Lights out period


1. The light outs period is in force from 10 p.m. to 6 a.m. on facility grounds.

2. It is forbidden to organize fancy events on the premises, including hen and stag parties. Violation of this prohibition may result in the necessity to leave the facility.


§8 complaints


1. Guests have a right to submit complaints if there is any shortcoming in quality of provided services.

2. All complaints should be submitted to staff.

3. Complaints should be immediately submitted after noticing shortcomings in quality of provided services.§9 additional provisions


1. The facility accepts the presence of animals. Regulations regarding Guests with animals is contained in attachment no. 1 to these regulations.

2. Smoking in the lodges outside of the designated points is prohibited. The violation of this rules results in applying contractual penalty of 500 PLN.

3. Storing of dangerous goods, such as weapons, ammunition, flammable materials or explosives, in lodges is prohibited.

4. Guest consents for his personal data to be processed by Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama civil partnership with its registered office in Szaflary os. Nowe 9B to make it possible to provide stay for a Guest on facility grounds. Guest has right to look into his personal data and to correct it.

5. Door-to-door sales or acquisition on the facility grounds is prohibited.

6. Noise violations, releasement of unpleasant odors or any other actions that harm irritate other Guests on facility grounds are prohibited.

7. Guests shall not conduct any changes in the lodges or in their equipment, unless it’s a negligible movement of furniture and equipment which won’t infringe its functionality or safety of use.

8. Facility lends TV set free of charge for the Guest, for his personal use, for the period of the stay at lodge.
Attachment Number 1 to regulations OF EKO DOMKI MAMASTRA SZAFLARY FACILITY

Compound of highlander ledges MaMastra welcomes guests with their domestic animals. Arrival with pet at our Facility should be preceded by notification during reservation.

1. Consent for brining pet into the lodge can be given only by the owner.

2. Additional payment for pet is 100 PLN/stay.

3. Only domestic animals may stay on facility grounds.

4. The owner of facility will take into consideration temper and the level of training when deciding if pet can stay (mainly dogs). Facility may reject to accept stay of certain breeds that are commonly considered as aggressive such as: Pitbull, Rottweiler, Doberman, Dogo, Sheepdog, Amstaff, Bulldog.

5. Pets must be kept inside the lodge. Dogs should be taken for a walk on a leash with a muzzle on, under supervision of owner or authorized person.

6. Owner must have bed for their pet.

7. If the bedclothes, in a lodge where a pet stays get dirtied up, (fur, mud) or damaged. The owner is obliged to buy back whole set of bedding in a price determined by owner of facility.

8. Dog owners must immediately clean up after their pets in the facility surroundings. Cat owners must have litter box with sand and empty it by throwing content into a plastic bag.

9. None of pets should be left in the lodge for longer than it should, taken into account its physiological needs. If employees of facility have reasonable suspicion that a pet left alone in lodge interferes with stay of other guests, destroys facility’s property or may cause a danger for itself or other guests, staff of facility will try to contact the owner in order to resolve the situation. If it proves to be impossible, the facility reserves the right to enter the Guest’s lodge with possible help of the authorities and to remove pet from facility grounds. All costs arising from the above shall be paid by the pet owner.

10. Owners are responsible to keep their pets quiet and making sure it won’t disturb stay of other guests. In case of multiple complaints from other guests or staff, the facility reserves the right to remove pet from the facility grounds.

11. All damage done on property of facility or property of other guests caused by pets will be determined by Owner of facility and all costs shall be paid by the pet owner.