Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU EKO DOMKI MAMASTRA SZAFLARY

 

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
   
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku za pobyt w domku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.
 2. Jeśli w Regulaminie mowa jest o „Obiekcie” oznacza to Eko domki MaMastra Szaflary prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna z siedzibą w Szaflarach 34-424, osiedle Nowe 9B, NIP:7352870962.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Eko domki MaMastra Szaflary.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym domku oraz u obsługi obiektu.

 

 • 2 DOBA HOTELOWA

 

 1. Domek wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.
 4. Za przedłużenie doby hotelowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

 

 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w domkach od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających na terenie obiektu.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 4 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 8. Liczba osób wypoczywająca w domku nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej zadatku.

 

 • 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym domku Gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
 3. Gość obiektu powinien zawiadomić obsługę niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana douregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający domek, powinien wyjąć kartę hotelową, a także zamknąć krany instalacji wodociągowej.
 6. Za zgubienie bądź zniszczenie karty – klucza hotelowego pobierana jest opłata 30 zł.
 7. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na teren Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 8. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
 9. a) Utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych domkach, a także w otoczeniu obiektu.
 10. b) Dbałości o sprzęt i powierzone mienie.
 11. c) Bezzwłocznego zawiadamiania pracowników administracji obiektu o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych w pomieszczeniach.
 12. d) Użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci.
 13. e) Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. pożarowego.
 14. Zabrania się pozostawiania w pojemnikach przewidzianych na odpady komunalne odpadów medycznych oraz weterynaryjnych, jak również odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

 

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza jego terenem.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się Gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
 3. Celem zabezpieczenia interesów majątkowych gości, obiekt przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową i artystyczną. W innym przypadku gość zostanie narażony na nierekompensowalne straty zdziałane przez osoby, za które obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

 

 • 6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

 • 7 CISZA NOCNA

 

        1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

        2. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania hucznych imprez w tym wieczorów panieńskich i kawalerskich.

 

 • 8 REKLAMACJE
   
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

 • 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Regulamin pobytu Gości wraz ze zwierzętami stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu.
 2. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500 zł.
 3. W domkach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna z siedzibą w Szaflarach przy os. Nowe 9B dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Obiekt nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU OBIEKTU EKO DOMKI MAMASTRA SZAFLARY

Kompleks domków góralskich MaMastra przyjmuje Gości wraz z ich pupilami  – zwierzętami domowymi. Przyjęcie pod nasz dach czworonoga powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji.

 1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w domku wydaje Właściciel Obiektu.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w domku wynosi 100 zł/ pobyt.
 3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie obiektu.
 4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Właściciel Obiektu będzie brał pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne: Pitbull, Rottweiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w domku. Psy muszą być wprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 6. Właściciele psów muszą posiadać posłanie.
 7. Jeżeli pościel w domku, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Właściciela Obiektu.
 8. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby.
 9. Żadne że zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w domku zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, obsługa obiektu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do domku gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, obiekt zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu.
 11. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Właściciela Obiektu, a ich kosztami będą obciążani właściciele.