Regulamin Wypożyczalni Rowerów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

 

 1. Wypożyczane rowery są własnością firmy Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna z siedzibą osiedle Nowe 9B, 34-424 Szaflary. NIP 7352870962

 2. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.

 3. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 530809919. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.

 4. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować on-line lub telefonicznie (co najmniej na dzień przed realizacją) w przypadku rezerwacji dobowej.

 5. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie.

 6. W przypadku pozostawienia samochodu w miejscu wypożyczenia Wypożyczalnia zapewnia monitorowany, ogrodzony parking na czas trwania umowy.

 7. Aby wypożyczyć rower należy:
  • przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy lub paszport)
  • być osobą pełnoletnią i trzeźwą
  • podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
  • przekazać do depozytu dokument tożsamości samodzielnie umieszczony w bezpiecznej kopercie
  • wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika

dokonać blokady środków na karcie kredytowej w kwocie 500 złotych.

 1. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

 2. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.

 3. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.

 4. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.

 5. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.

 6. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 7. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.

 8. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

 9. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

 10. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.

 11. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2022r.

 12. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  – Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
  – Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
  – Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
  – Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
  – Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;
  – Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
  – Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe wynajem domków MaMastra Małgorzata Strama, Magdalena Strama spółka cywilna z siedzibą osiedle Nowe 9B, 34-424 Szaflary, NIP 7352870962 zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

 13. Wypożyczalnia rowerów jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.